خانه » فارکس » اموزش فارکس » اندازه بدنه ی اصلی کندل استیکها بزرگ در مقابل کوچک

اندازه بدنه ی اصلی کندل استیکها بزرگ در مقابل کوچک

اندازه بدنه ی اصلی کندل استیکها بزرگ در مقابل کوچک

کندل استیک های بزرگ و کوچک در فارکس کندل استیک ها در فارکس چه اندازه ای هستند

کندل استیک ها بدنه های اصلی با اندازه های مرتلف دارند  :

بزرگ در مقابل کوچک

همچنین بخوانید :

با کندل استیکها اشنا شویم کندل استیک در فارکس چیست؟

بدنه ی بزرگ به خرید قوی یا فروش قوی اداره دارد، اگر کندل استیکی وجود دادته بادد که در آن قیمت بسته ددن باالتر از باز ددن است، این نشان میدهد که خریداران قوی تر هستند و در نول این مدت کنترل بازار را در دست میگیرند. بالعکس، اگر یک کندل استیک نزولی وجود دادته بادد که در آن قیمت باز ددن باالتر از بسته ددن با بدنه ای بزرگ بادد، به این معنی است که فشار فروش بازار را در نول این چارچوب زمانی انترابدده کنترل میکند

بدن های کوچک و کوتاه نشان دهنده ی فعالیت خرید و فروش کم هستند.

برای ورود به آرشیو آموزش کامل مبحث کندل استیک ها” اینجاکلیک کنید

خرید vpn