خانه » آخرین اخبار » مروری بر تاریخچه ی Candlestick کندل استیکها در فارکس

مروری بر تاریخچه ی Candlestick کندل استیکها در فارکس

مروری بر تاریخچه ی کندل استیکها در فارکس

کندلاستیکهاخیلی طولانیتراز هر چیزمشابه ای در دنیای غرب وجود داشته

تاریخچه ی Candlestick کندل استیکها در فارکس

اند.ژاپنیهابهنمودارهاتاقرنهفدهمنگاهمیکردند،در حالیکه اولیننمودارهایدناختهدده در ایالاتمتحدهدر اواخر قرن ۱۹ظاهر ددند.معاملات برنج در سال ۱۶۵۴به همراه نلا، نقره و به دنبال نفت تاسیسدد.بازارهایبرنج در اینزمان تحت سلطه ژاپنقراردادتو به نظر میرسدکه اینکالا از ارز قوی مهمتر است.Munehisa Hommaملقب به Sokyu Honma))، تاجر برنج ژاپنیکه در اوایلدهه ۱۷۰۰متولد دد، به نور گسترده به عنوان یکیاز نماهایاولیهردیابیرفتارقیمتی۱دناخته میدود.اونیازهایاساسیعرضه و تقاضا را درک کرد، اما همچنیناینحقیقترا دناساییکرد که احساس نقشیدر تنظیمقیمتایفامیکند.او میخواستاحساساتفعالانبازارراپیگیریکند و اینکار اساس تحلیلکندلاستیکقرارگرفت.

همچنین بخوانید :

کدام بروکر بهترین کارگزار بازار فارکس برای ایرانیان میباشد؟

اوبه ددت برای سامورائی ها احترا قائل بود و مقا آنها را ارتقاء داده بود.ژاپنیهاکارهایبسیارخوبیبرایمحفوظ نگه دادتنکندلاستیکهاازدنیایغرب انجا دادند، درست تا دهه ۱۹۸۰که ناگهان یکموجبزرگاز بانکها و موسسات مالیدر سراسر دنیابهوجودآمد.اینزمانیاست که غربیهابه نور ناگهانیاز ایننمودارهایعرفانیاستفاده کردند. بدیهیاست که اینمهم نیزمربوطبه زمانیبود که به دلیلاستفاده گسترده از کامپیوتربه نور ناگهانیبسیارسادهتر دد.در اواخر دهه ۱۹۸۰بسیاریاز تحلیلگران غربیبه کندلاستیکهاعلاقهمن دشدند .درانگلستان،مایکل فینی۲، که پس از آن رئیسارزیابیتاکتیکیدر لندن برایسومیتومو۳بود، دروع به استفاده از کندل استیکهادرکارروزانهاشوبهمعرفیایدههابه افراد حرفهایلندن نمود.درنسره دسامبر ۱۹۸۹مجلهی Futures،SteveNison، که یکتحلیلگرتکنیکالدرمریللینچدر نیویورکبود، مقالهایمنتشر کرد که مجموعهایاز الگوهای برگشت کندل  استیکرانشان و قدرت پیشبینی آنها را توضیحداد.وی به نوشتن کتابی درباره اینموضوع ادامه داد، و کتاب خوبیهم بود. متشکر ازآقایانfeenyو Nison.

بعد از آن،کندل استیکها تا پایان آن سال محبوبیت کسب کردند، و اینروزها به نظر میرسدالگوهای استانداردی هستند که اکثر تحلیلگراناز آن استفاده می کنند

خرید vpn