خانه » فارکس » اموزش فارکس » چرا کندل استیکها در فارکس برای آنالیز معاملاتی شما مهم هستند؟

چرا کندل استیکها در فارکس برای آنالیز معاملاتی شما مهم هستند؟

چرا کندل استیکها در فارکس برای آنالیز معاملاتی شما مهم هستند؟

اهمیت کندل استیک ها در بازار های معاملاتی و فارکس چیست ؟

مهم بودن کندل استیک ها در انالیز بازار فارکس

اموزش استفاده از کندل استیک ها در بازار فارکس

کندل استیک ها برای تجزیه و تحلیل معاملاتی مهمهستند زیرابه عنوان یک نمایش بصری از آنچه در بازار اتفاق میافتد در نظر گرفته میشوند.بانگاه کردن به یک کندل استیک،ما میتوانیم ان اطلاعات ارزشمندی در مورد قیمت باز شدن، بالاترین،پایینترین و بسته شدن بدست آوریم،که به ما ایدهای در مورد حرکت قیمت خواهد داد. .

فورویکی: کندل استیکهاانعطاف پذیرهستند، میتوانند به تنهایی و یادر ترکیب با ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، و نوسانات ممنت و مورداستفاده قرارگیرند،و همچنین میتوانند با روشهایی مانند نظریه داو یاتئوریاموجالیوتاستفاده شوند.مندرصا از کندل استیکهاباحمایتومقاومت، خطوط روند، و دیگرابزارهایتکنیکالکهدر فصلهایبعدیگفتهخواهد دداستفادهمیکنم.oرفتار انسانیدر رابطه با پول همیشهتحت سلطه ترس، حرص، و امیداست، تجزیهو تحلیلکندلاستیکبهما کمک خواهد کرد تا اینعوامل رواندناختیدر حال تغییررا با نشان دادن اینکهچگونه خریدارانو فرودندگان با یکدیگرتعامل دارند، درک کنیم.

همچنین بخوانید :

مروری بر تاریخچه ی Candlestick کندل استیکها در فارکس

اطلااعات با ارزش بیشتری نسبت به نمودارهای میلهای فراهم میکنند،استفاده از آنها یک موقعیت برد -برد محسوب میدود،زیرادما میتوانیدتما سیگنالهایمعاملاتیراکه نمودار میله ای ارائه می کنند،توس کندل استیک هابا وضوح بیشترو سیگنالهای اضافی بهتر،به دست آورید.

oکندل استیکهاتوسط بسیاریاز معامله گران، بانکها و صندوقهایتامینیاستفاده میدود،اینافراد هر روز میلیونها دلار معامله میکنندو هر وقت برواهند میتوانندبازار را حرکت دهند.اگراینبازیرا درک نکنید،آنها میتوانندبه راحتیپول دما را بگیرند.حتیاگر بتوانیدی کحساب معاملاتی۱۰۰هزار دلاریرا معامله کنید،

نمیتوانید بازار را حرکت دهید؛نمیتوانیدآنچه در بازار اتفاق میافتد را کنترل کنید.استفاده از الگوهای کندل استیک به شما در درک آنچه که کله گنده هاانجا میدهند کمک خواهد کرد، وبه شمانشان خواهد داد که چه زمانی بایدوارد بازار شوید،چه موقع از بازارخارج شویدوچه موقع بایداز بازار دور بمانید

خرید vpn